Program Bodø SV 2023-2027  

En stemme til Bodø SV er en stemme for solidaritet og fortsatt rødgrønn styring av kommunen. Vi vil arbeide for å realisere mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterke fellesskap og mindre forurensning. Vi ønsker en kommune med mindre forskjeller og hvor alle barn skal få være med på leken. Alle penger brukt på barnehager, skoler, barnevern og omsorg skal komme innbyggerne til gode, og ikke gå til privat profitt. Bodø skal være Norges grønneste kommune. Vi skal ha en bærekraftig næringspolitikk og vi vil ta vare på naturverdiene, skape gode bomiljø og kutte klimagassutslipp.

Bodø skal bli Norges grønneste kommune

Et sterkt fellesskap

Demokrati, tillit og deltakelse

Det er viktig med stor grad av tillit mellom innbyggerne og politisk og administrativ styring i en kommune. Skal folk trives i en kommune må de føle at de betyr noe, og at deres deltakelse er viktig. Derfor er medvirkningsorganene som Bodø har mange av svært viktige, og disse må få reell innflytelse. Kommunedelsutvalgene spiller en viktig rolle for trivsel, meningsytring og utvikling i distrikts-Bodø. Frivillig sektor er også en viktig kilde til deltakelse, og rekruttering til samfunnsoppgaver. 

Bodø SV vil at:

En god kommune å vokse opp i

Bodø skal være en god kommune å vokse opp i. Det skal være like muligheter til å lære, utvikle seg og delta for alle barn uavhengig av familiebakgrunn. Barnehagene og skolene er viktige fellesarenaer for hele nærmiljøet, og viktige arenaer for å utjevne sosiale forskjeller.  Barn og unge har rett til medvirkning, og barns stemme skal bli hørt i saker som angår dem. Vi vil støtte opp om ungdomsrådets arbeid og lytte til dem. Tidlig innsats er viktig. Vi vil styrke det tverrfaglige og forebyggende arbeidet og den flerkulturelle kompetansen i alle tjenester som arbeider med barn. Vi ønsker økt voksentetthet i barnehagene og skolene slik at alle barn og elever blir sett og fulgt opp. Bodø SV er mot profitt på barnehagedrift. Barnehagedrift er en fellesskapsoppgave og fellesskapets penger skal komme barna til gode. Vi vil skape en mer praktisk og variert skolehverdag for elevene, der dybdelæring, selvstendighet og trygghet løftes fram, så alle lærer mer og bedre og blir bedre rustet for å gjennomføre og bestå videregående opplæring. 

Alle barn skal oppleve trygghet, omsorg og kjærlighet. Barnevernet skal være en ressurs for familiene, og i første rekke bidra til å få dem til å fungere. Barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt må møte voksne som ser  og hører dem. Et tett samarbeid mellom barnehage, skole, fritidsarenaer, ulike tjenester og faggrupper er viktig for at barn og unge kan få hjelp så fort som mulig.

Familiesentrene

Bodø SV vil at:

Barnehagene

Bodø SV vil at:

Skolen

Bodø SV vil at:

Barnevernet

Bodø SV vil at

Gode helsetjenester som er der når du trenger dem

God helse er et resultat av god politikk. Kommunen kan forvente en dobling i behovet for pleie- og omsorgstjenester de kommende årene. For å møte denne utfordringen, er det avgjørende at vi prioriterer nok ressurser til denne sektoren, at vi klarer å løse rekrutteringskrisen i helse og omsorg, og at det jobbes godt med forebyggende folkehelsearbeid. Å investere i en sunn og frisk befolkning er en god investering, både for kommuneøkonomien og for innbyggerne. Vold, overgrep, omsorgssvikt, eller vanskelige oppvekstkår gir ofte helseproblemer. De som lever under eller nær fattigdomsgrensen er også mer utsatt for helseplager enn andre. Ensomhet er også en stor trussel mot folkehelsen, spesielt blant eldre. Derfor er en god og trygg barndom, gode møteplasser og sosial utjevning også med å skape bedre folkehelse.

SV er opptatt av at alle skal få god helsehjelp tilpasset sine behov når de trenger det. For å oppnå det er vi nødt til å øke antallet korttids- og akuttplasser, både innenfor somatikk og psykiatri. Vi må ha god nok kapasitet i lavterskeltilbudene innenfor psykisk helse sånn at folk, særlig barn og unge, kan få hjelp raskt. 

Bodø SV vil at:

En god kommune å bli gammel i

Det skal være godt å bli gammel i kommunen vår. Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom, uavhengig av hvor spreke de er og hvilket behov de har for omsorgstjenester. SV vil legge til rette for at eldre får leve aktive liv, bidra og utfolde seg. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får det. Valgfrihet og trygghet skal være styrende verdier. Stoppeklokkeomsorg vil vi ikke ha. SV vil sikre at pårørende ikke må ta på seg tunge omsorgsoppgaver.

Bodø SV vil at:

Målrettet rusforebygging og god hjelp til rusavhengige

SV har som mål å redusere rusmisbruket og skadevirkningene av rus i kommunen vår. Det viktigste tiltaket er å forebygge. Bodø SV ønsker å utrede en lokal rusreform der det overordnede fokuset skal være forebygging og oppfølging istedenfor straffereaksjoner. Byen skal være et trygt og trivelig sted å ferdes for alle, også på kvelds- og nattestid. Alle som lever med rusavhengighet skal ha rett til avrusning, behandling og oppfølging. Rusavhengige må få tett, planmessig og målrettet hjelp i det offentlige hjelpeapparatet. Dette krever samhandling mellom Bodø kommune, spesialisthelsetjenesten og politiet. 

Bodø SV vil at:

Bodø i verden – og verden i Bodø

Ti prosent av Bodøs befolkning er født i et annet land enn Norge. Disse personene kommer fra over 100 land, og har flyttet til Bodø av ulike grunner. Denne tilflyttingen har stor betydning for befolkningsveksten og mangfoldet i Bodø. Mange av tilflytterne er kommet til Norge som flyktninger. De senere år, inntil krigen i Ukraina, er bosettingen av flyktninger i Norge redusert.. Vi har mange ledige jobber og trenger flere folk. Det er viktig at alle som bor her trives og kan delta i samfunnslivet. All den nye kompetansen som kommer til Bodø bør bli tatt i bruk. SV er opptatt av at alle innbyggere skal ha samme muligheter til å delta i samfunnslivet, og trives i Bodø.

Bodø SV vil at:

En trygg og inkluderende kommune

Bodø skal være en åpen og inkluderende kommune, der alle skal kunne leve gode liv og ta del i fellesskapet. Bodø skal være en trygg kommune for minoritetsgrupper og en kommune der alle har like muligheter, uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet. Det er viktig med tidlig innsats for å fremme likestilling, likeverd og inkludering. Skeive skal møtes med åpenhet, respekt og kompetanse i kommunens tjenester. Kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i kommunens tjenester må styrkes.

Bodøværinger med funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til de samme fellesarenaer som alle andre. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme muligheter til barnehage, skole, fritidstilbud, kultur, utdanning og arbeid, bolig og fellesarenaer som andre. SV vil arbeide videre for at infrastruktur og skoler skal være universelt utformet. Byutvikling må sikre tilgang for alle. Mange trenger bistand for å leve livet i tråd med egne ønsker og verdier. BPA er et likestillingsverktøy som må sikres og styrkes for alle som har krav på dette, også personer med behov for helsehjelp. Brukermedvirkning må stå sentralt.

Bodø SV vil at:

Alle skal ha et hjem 

Retten til en bolig er grunnleggende. Et godt sted å bo skal gi livsmestring for alle aldersgrupper og bidra til å lykkes med hverdagens utfordringer. Uten fast bolig er det umulig å delta på likeverdige vilkår i et demokratisk samfunn. Boligpolitikken er en viktig del av fordelingspolitikken.

Det må finnes botilbud til de innbyggerne som ikke klarer å etablere seg i det markedsstyrte eie- og leiemarkedet.  Unge, lavtlønte, enslige, rusavhengige og andre grupper som sliter med å skaffe seg bolig, må få hjelp til å etablere seg i en bolig som er tilpasset deres behov. Boligkø for mennesker med utviklingshemming må avvikles.

Kommunen skal være en aktiv aktør i boligmarkedet i Bodø. Bodø SV har fått gjennomslag i kommunens boligplan 2022-2025 for at ny bydel skal planlegges med 25 prosent av boligene utenfor det kommersielle markedet. Vi vil jobbe aktivt for gode bomiljøer, tilrettelagt for ulike generasjoner og aktive fellesskap. 

Bodø SV vil at:

Kulturbyen Bodø

Kultur gjør byen levende, attraktiv og øker trivselen for innbyggerne. Derfor vil Bodø SV fortsette å satse offensivt på kunst, kultur, idrett og friluftsliv. Bodø er Europeisk Kulturhovedstad 2024, noe som vil prege SVs kulturpolitikk i perioden. Vårt mål er at ringvirkningene av Bodø 2024 skal vare i tiår framover. Det vi nå bygger, skal styrke kulturlivet i Bodø lenge. Bodø SV vil bruke kulturpolitikken til å gjøre Bodø til et attraktivt valg for bosetting, heimflytting og som reiselivsdestinasjon. Vi gjør dette gjennom å satse særlig på barn og unge, og voksne i etableringsfasen av livet. Offentlig kulturpolitikk handler også om å sikre mangfold. Kulturlivet skal være en møteplass på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Kunst og kultur skaper sosiale fellesskap og læring. Det er viktig at alle kommunens innbyggere har råd til å oppleve og utøve kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

Bodø 2024

Bodø SV vil at:

Barn og ungdom

Bodø SV vil at:

Kunst

Bodø SV vil at:

Kulturvern

Bodø SV vil at:

Kulturarenaer

Bodø SV vil at:

Idrett

Bodø SV vil at:

Et levende sentrum og livskraftige bygder

Bodø SV ønsker å styrke sentrum. Sentrum er en viktig fellesskapsarena, og her bør det være et mangfold av tilbud som i størst mulig grad er åpne og tilgjengelige for alle. Det skal være attraktivt å bosette seg i, etablere næringsvirksomhet i, og besøke sentrum. Det er viktig at boligmassen i sentrum er differensiert og har rom for alle. Gode uterom og mulighet for handicap-parkering er viktig. Det skal være næringsvirksomhet på gateplan i sentrum. Sentrum skal være attraktivt og tilgjengelig, og tilby gode møteplasser og opplevelser for tilreisende og besøkende. Vi vil ikke legge til rette for flere bilbaserte kjøpesentre utenfor sentrum. NyBy gir unike muligheter for helhetlig byplanlegging, og skal være en foregangsby for bærekraft. Kommunen skal ha en aktiv rolle i utviklingen av den nye bydelen på Hernes. Distriktene i kommunen skal utvikles, og viktig infrastruktur skal opprettholdes. Kommunale utleieboliger er viktige for økt bosetting i alle deler av kommunen. 

Bodø SV vil at: 

En god kommune å arbeide i

Kommunen er Bodøs største arbeidsgiver. SV ønsker at kommunen skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver. Ansatte skal ha tid og tillit til å gjøre en god jobb og de skal ha trygge lønns- og arbeidsvilkår. Dagens situasjon med høye overtids- og vikarutgifter må vris til flere ansatte i faste stillinger ved å satse mer på rekrutteringsarbeid og lærlinger. Offentlig sektor skal sette folk og faglighet først, i stedet for systemer som kontrollerer enkeltansatte og produktivitet. SV ønsker en tillitsreform i Bodø kommune. Vi skal ha et likestilt arbeidsliv hvor arbeidstakerne sikres rett til hele faste stillinger, lønnsforskjeller utjevnes og alle sikres retten til et arbeidsliv fritt for trakassering. 

Bodø SV vil at:

En grønn og offensiv næringspolitikk 

Det er viktig for Bodø å tilrettelegge, og stimulere til utvikling av arbeidsplasser i hele kommunen. Dette gjelder både nye og eksisterende næringsaktiviteter. All tilrettelegging for nyetableringer/utvikling skal være i tråd med FNs bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, og en trygg forvaltning av klima og miljø. Den generelle tilrettelegging av arbeidsplasser og næringsutvikling i Bodø bør skje i et samspill og dialog med nabokommunene, gjennom et felles strategisk næringsarbeid og en felles handlingsplan.

Planer for arealbruk, transport og logistikk er viktig. Kommunen skal samarbeide med næringslivet og legge til rette for omstilling i det grønne skiftet. For alt næringsliv er arbeidskraft avgjørende for å kunne lykkes. Et viktig bidrag fra kommunen for at folk skal velge å bli, og også søke seg til Bodø, er gode offentlige tjenester som barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og tilgang på boliger.

Kommunen må ha ledig, egnet areal for ulike næringer. Kommunens styringsdokumenter skal sikre at ulike næringer kan virke og utvikle seg parallelt. Matjord skal ikke bygges ned. God matjord og et bærekraftig landbruk er livsviktig for fremtiden. Det er også nødvendig med økt oppmerksomhet om bruken av havressursene. SV vil innføre arealbudsjett som viser mål for arealbruk. Det skal også utarbeides arealregnskap. Næringsaktivitet i havområdene er ikke avgrenset til enkeltkommuner og det bør vurderes ei felles forvaltning for kommunene i regionen. Havet langs kysten av Nordland er en almenning og det er viktig at de tradisjonelle næringene og befolkningens tradisjonelle bruk av disse opprettholdes.

I Bodø kommune gjøres det godt arbeid for å få ned klimautslippene, et arbeid som forsterkes gjennom samarbeidet mellom næringsaktører og offentlig sektor. Bodø kommune må bruke sin innkjøpsmakt og benytte kravspesifikasjon som bidrar til kutt i klimautslipp. Kommunen må i samarbeid med næringslivet tilrettelegge for det grønne skiftet. 

Bodø SV vil at: 

Norges grønneste kommune

Bodø SV vil at Bodø skal være Norges grønneste kommune. Vi står overfor en klima- og naturmangfold-krise. Bodø kommune har erklært klima- og miljøkrise og forpliktet seg til å arbeide for at FNs bærekraftsmål nås. Norge har forpliktet seg gjennom naturavtalen til å arbeide for vern av naturmangfoldet. Dette skal prege kommunepolitikken. For å nå klimamålene innen 2050, kreves det omfattende strukturelle endringer i hvordan vi produserer og forbruker varer, produkter og energi. Bodø skal være en miljøvennlig by hvor folk trives og hvor enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv baner vei for innovative satsinger på miljøtiltak. Det skal være lett å leve et miljøvennlig liv i Bodø.

I Bodø kommune gjøres det et godt arbeid for å få ned klimautslippene. Dette arbeidet forsterkes gjennom samarbeidet mellom næringsaktører og offentlig sektor. Bodø kommune må bruke sin innkjøpsmakt benytte kravspesifikasjon som bidrar til kutt i klimautslipp.  Næringsliv og offentlig sektor må samarbeide om kvalifisering og tilrettelegging for det grønne skiftet.

Her er Bodø SVs 10 punkter for å gjøre Bodø til Norges grønneste kommune:

1. For å bevare naturmangfold vil Bodø SV:

2. For å bevare naturmangfold vil Bodø SV:

3. For å gjøre det enklere å leve uten bil vil Bodø SV:

4. For å sikre bærekraftig arealbruk, landbruk og lokal matproduksjon vil Bodø SV:

5. For å videreutvikle grøntområdene i byen vil Bodø SV:

6. For å kutte energiforbruket vil Bodø SV:

7. For å gjøre kommunale virksomheter grønnere vil Bodø SV:

8. For å sikre en grønnere næringspolitikk vil Bodø SV:

9. For at den nye bydelen skal bli en foregangsbydel innenfor miljø vil Bodø SV: 

10. For å sikre god dyrevelferd vil Bodø SV:

Emner

valgprogram Bodø SVValgprogram Bodø SV 2023-2027